เอกสารดาวน์โหลด  วันที่ประชุม 
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 25 มกราคม 2566
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2566
 22 กุมภาพันธ์ 2566
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2566  29 มีนาคม 2566
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ นัดพิเศษ/2566  10 เมษายน 2566
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2566  24 เมษายน 2566
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2566  22 พฤษภาคม 2566
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2566   28 มิถุนายน 2566
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2566   26 กรกฎาคม 2566
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2566  23 สิงหาคม 2566
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 (แบบหนังสือเวียน) 12 กันยายน 2566
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 9/2566  25 กันยายน 2566
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2566   25 ตุลาคม 2566
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 11/2566   29 พฤศจิกายน 2566
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 12/2566   27 ธันวาคม 2566