กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๔
                               ทุกวันพุธที่ ๔ ของเดือน เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอินทผาลัม
ครั้งที่
กำหนดการประชุม (ครั้งต่อไป)
กำหนดการประชุม
กำหนดการส่งวาระการประชุม
กำหนดการส่งเล่มหลักสูตร
๑.
กำหนดการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔
ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔
๒.
กำหนดการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๓.
กำหนดการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔
ภายในวันที่ ๑๐   มีนาคม ๒๕๖๔
๔.
กำหนดการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
วันที่ ๒๘   เมษายน ๒๕๖๔
ภายในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔
ภายในวันที่ ๑๔   เมษายน ๒๕๖๔
๕.
กำหนดการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
วันที่ ๒๖   พฤษภาคม ๒๕๖๔
ภายในวันที่ ๑๙   พฤษภาคม ๒๕๖๔
ภายในวันที่ ๑๒   พฤษภาคม ๒๕๖๔
๖.
กำหนดการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
วันที่ ๒๓   มิถุนายน ๒๕๖๔
ภายในวันที่ ๑๖   มิถุนายน ๒๕๖๔
ภายในวันที่ ๙   มิถุนายน ๒๕๖๔
๗.
กำหนดการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
วันที่ ๒๘   กรกฎาคม ๒๕๖๔
ภายในวันที่ ๒๑   กรกฎาคม ๒๕๖๔
ภายในวันที่ ๑๔   กรกฎาคม ๒๕๖๔
๘.
กำหนดการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔
วันที่ ๒๕   สิงหาคม ๒๕๖๔
ภายในวันที่ ๑๘   สิงหาคม ๒๕๖๔
ภายในวันที่ ๑๑   สิงหาคม ๒๕๖๔
๙.
กำหนดการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔
วันที่ ๒๒   กันยายน ๒๕๖๔
ภายในวันที่ ๑๕   กันยายน ๒๕๖๔
ภายในวันที่ ๘   กันยายน ๒๕๖๔
๑๐.
กำหนดการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔
วันที่ ๒๗   ตุลาคม ๒๕๖๔
ภายในวันที่ ๒๐   ตุลาคม ๒๕๖๔
ภายในวันที่ ๑๓   ตุลาคม ๒๕๖๔
๑๑.
กำหนดการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔
วันที่ ๒๔   พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ภายในวันที่ ๑๗   พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ภายในวันที่ ๑๐   พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑๒.
กำหนดการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔
วันที่ ๒๒   ธันวาคม ๒๕๖๔
ภายในวันที่ ๑๕   ธันวาคม ๒๕๖๔
ภายในวันที่ ๘   ธันวาคม ๒๕๖๔

 • **หมายเหตุ  กำหนดการประชุมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  ตามความเหมาะสม
 •