กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ.2562

ทุกวันพุธที่ 4 ของเดือน เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมอินทผาลัม (ชั้น 2) อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

รั้งที่

กำหนดการส่งวาระการประชุม

กำหนดการประชุม (ครั้งต่อไป)

หมายเหตุุ

(เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุม)

1

ภายในวันที่ 22 มกราคม 2563 กำหนดการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 29 มกราคม 2563  เปลี่ยนเป็น  21 มกราคม 2563

2

ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  กำหนดการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

3

 ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2563

 กำหนดการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 25 มีนาคม 2563  เปลี่ยนเป็น 20 มีนาคม 2563

4

 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2563

 กำหนดการประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 22 เมษายน 2563

5

 ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563  กำหนดการประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

6

 ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2563  กำหนดการประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 24  มิถุนายน 2563

7

 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563  กำหนดการประชุมครั้งที่ 7/2563 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563  เปลี่ยนเป็น 29 มีนาคม 2563
8  ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2563  กำหนดการประชุมครั้งที่ 8/2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
9  ภายในวันที่ 16 กันยายน 2563  กำหนดการประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 23 กันยายน 2563
10  ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2563  กำหนดการประชุมครั้งที่ 10/2563 วันที่ 28 ตุลาคม 2563
11  ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  กำหนดการประชุมครั้งที่ 11/2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
12  ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563  กำหนดการประชุมครั้งที่ 12/2563 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 

       
 
 

**หมายเหตุ กำหนดการประชุมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม


**หมายเหตุ  กำหนดการประชุมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  ตามความเหมาะสม