กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ.2562

ทุกวันพุธที่ 4 ของเดือน เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมอินทผาลัม (ชั้น 2) อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

รั้งที่

กำหนดการส่งวาระการประชุม

กำหนดการประชุม (ครั้งต่อไป)

หมายเหตุุ

(เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุม)

1

ภายในวันที่ 16 มกราคม 2562 กำหนดการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 23 มกราคม 2562 17 มกราคม 2562

2

ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  กำหนดการประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

3

 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562

 กำหนดการประชุมครั้งที่ 3/2562 วันที่ 27 มีนาคม 2562

4

 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2562

 กำหนดการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 24 เมษายน 2562

5

 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  กำหนดการประชุมครั้งที่ 5/2562 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562  15 พฤษภาคม 2562

6

 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2562  กำหนดการประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที่ 26 มิถุนายน 2562  24 มิถุนายน 2562

7

 ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562  กำหนดการประชุมครั้งที่ 7/2562 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562  12 กรกฎาคม 2562
8  ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2562  กำหนดการประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 28 สิงหาคม 2562  26 สิงหาคม 2562
9  ภายในวันที่ 18 กันยายน 2562  กำหนดการประชุมครั้งที่ 9/2562 วันที่ 25 กันยายน 2562
10  -  กำหนดการประชุมครั้งที่ 11/2562 วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เป็นการประชุมแบบหนังสือเวียน
11  ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2562  กำหนดการประชุมครั้งที่ 11/2562 วันที่ 23 ตุลาคม 2562  18 ตุลาคม 2562
12  ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  กำหนดการประชุมครั้งที่ 12/2562 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

13 ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 กำหนดการประชุมครั้งที่ 13/2562 วันที่ 25 ธันวาคม 2562  
 
 

**หมายเหตุ กำหนดการประชุมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม


**หมายเหตุ  กำหนดการประชุมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  ตามความเหมาะสม