อำนาจ/หน้าที่

    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554 ตามข้อ 33 จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการวิชาการ ดังนี้

1 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ
2 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
3 คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ
4 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
5 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
6 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
7 หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล กรรมการ
8 หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ กรรมการ
9 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ
10 รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการและเลขานุการ
11 หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

มีหน้าที่

  1. กำหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร การเสนอหลักสูตร การเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและของคณะต่างๆ เสนอต่อมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป
  2. กำหนดแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการในด้านการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
  3. กำหนดแนวทาง วิธีการในการรับนักศึกษา การลงทะเบียน กำกับดูแลและติดตาม แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับงานวิชาการของมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ
  4. พิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
  5. พิจารณาอนุมติให้มีสิทธิสอบปลายภาคการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาขาดสอบปลายภาค
  6. หน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ ที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย