เอกสารดาวน์โหลด  วันที่ประชุม 
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 24 มกราคม 2567
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2567  28 กุมภาพันธ์ 2567
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ นัดพิเศษ ครั้งที่ 1/2567  12 มีนาคม 2567
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2567  27 มีนาคม 2567
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 (แบบหนังสือเวียน)
5 เมษายน 2567
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2567 24 เมษายน 2567
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2567 30 พฤษภาคม 2567
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2567 26 มิถุนายน 2567