เอกสารดาวน์โหลด  วันที่ประชุม 
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 26 มกราคม 2565
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2565   23 กุมภาพันธ์ 2565
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2565  22 มีนาคม 2565
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2565  25 เมษายน 2565
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2565  25 พฤษภาคม 2565
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2565 (ฉบับแก้ไข)     24 มิถุนายน 2565
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2565 26 กรกฎาคม 2565
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2565  24 สิงหาคม 2565
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 9/2565 28 กันยายน 2565
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2565 26 ตุลาคม 2565 
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 11/2565 30 พฤศจิกายน 2565