เอกสารดาวน์โหลด  วันที่ประชุม 
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 27 มกราคม 2564
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2564   24 กุมภาพันธ์ 2564
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2564   24 มีนาคม 2564
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2564 (แบบหนังสือเวียน)  24 เมษายน 2564
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2564 (ฉบับแก้ไข)  28 เมษายน 2564
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2564  27 พฤษภาคม 2564
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2564  28 มิถุนายน 2564
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2564 (แบบหนังสือเวียน)  15 กรกฎาคม 2564
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2564  27 กรกฎาคม 2564
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2564 (แบบหนังสือเวียน)  5 สิงหาคม 2564
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2564 (แบบหนังสือเวียน)  13 สิงหาคม 2564
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2564  25 สิงหาคม 2564
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 9/2564  21 กันยายน 2564
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2564 27 ตุลาคม 2564
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 11/2564 26 พฤศจิกายน 2564
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 12/2564 22 ธันวาคม 2564