เอกสารดาวน์โหลด  วันที่ประชุม 
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 21 มกราคม 2563
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2563  26 กุมภาพันธ์ 2563
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2563  20 มีนาคม 2563
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2563  22 เมษายน 2563
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2563  27 พฤษภาคม 2563
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2563  24 มิถุนายน 2563
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 7/2563  29 กรกฎาคม 2563
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2563  26 สิงหาคม 2563
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 9/2563  28 กันยายน 2563
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 10/2563  28 ตุลาคม 2563
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 11/2563  27 พฤศจิกายน 2563
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ (แบบหนังสือเวียน) ครั้งที่ 11/2563  8 ธันวาคม 2563
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 12/2563 28 ธันวาคม 2563