เอกสารดาวน์โหลด  วันที่ประชุม 
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 1/2562  17 มกราคม 2562
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ (นัดพิเศษ)  28 มกราคม 2562
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 2/2562  27 กุมภาพันธ์ 2562
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 3/2562  27 มีนาคม 2562
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 4/2562
 25 เมษายน 2562
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 5/2562  15 พฤษภาคม 2562
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 6/2562  24 มิถุนายน 2562
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 7/2562  12 กรกฎาคม 2562
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 8/2562  26 สิงหาคม 2562
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 9/2562  25 กันยายน 2562
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 10/2562 (เวียน)  7 ตุลาคม 2562
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 11/2562  18 ตุลาคม 2562
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 12/2562  27 พฤศจิกายน 2562
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 13/2562  25 ธันวาคม 2562