เอกสารดาวน์โหลด  วันที่ประชุม 
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 1/2557  27 กุมภาพันธ์ 2557
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 2/2557  15 มีนาคม 2557
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 3/2557  1 เมษายน 2557
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 4/2557  30 พฤษภาคม 2557
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 5/2557  6 สิงหาคม 2557
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 6/2557  17 กันยายน 2557
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 7/2557  15 ตุลาคม 2557
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 8/2557  24 ธันวาคม 2557