เอกสารดาวน์โหลด  วันที่ประชุม 
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 1/2558  20 กุมภาพันธ์ 2558
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 2/2558  21 มีนาคม 2558
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 3/2558  27 เมษายน 2558
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 4/2558  29 พฤษภาคม 2558
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 5/2558  10 กรกฎาคม 2558
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 6/2558  19 สิงหาคม 2558
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 7/2558  7 ตุลาคม 2558
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 8/2558  19 ตุลาคม 2558
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 9/2558  25 พฤศจิกายน 2558