เอกสารดาวน์โหลด  วันที่ประชุม 
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 1/2559  29 มกราคม 2559
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 2/2559  17 มีนาคม 2559
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 3/2559  23 มีนาคม 2559
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 4/2559 30 มีนาคม 2559 
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 5/2559  18 พฤษภาคม 2559
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 6/2559  23 มิถุนายน 2559
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 7/2559  4 กรกฎาคม 2559
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 8/2559 24 สิงหาคม 2559
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 9/2559 6 ตุลาคม 2559
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 10/2559 29 พฤศจิกายน 2559