เอกสารดาวน์โหลด  วันที่ประชุม 
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 1/2560  3 กุมภาพันธ์ 2560
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 2/2560  24 มีนาคม 2560
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 3/2560  18 พฤษภาคม 2560
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 4/2560  30 มิถุนายน 2560
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 5/2560  26 กรกฎาคม 2560
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 6/2560
 31 สิงหาคม 2560
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 7/2560
 20 กันยายน 2560
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ (นัดพิเศษ) 29 กันยายน 2560
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 8/2560 25 ตุลาคม 2560
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 9/2560 22 พฤศจิกายน 2560
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 10/2560 22 ธันวาคม 2560