เอกสารดาวน์โหลด  วันที่ประชุม 
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 1/2556  26 กุมภาพันธ์ 2556
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 2/2556  5 เมษายน 2556
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 3/2556  2 พฤษภาคม 2556
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 4/2556  
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 5/2556  21 มิถุนายน 2556
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 6/2556  26 กรกฎาคม 2556
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 7/2556  6 กันยายน 2556
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 8/2556  11 พฤศจิกายน 2556
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 9/2556  11 ธันวาคม 2556