เอกสารดาวน์โหลด  วันที่ประชุม 
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 1/2555  1 มีนาคม 2555
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 2/2555  23 มีนาคม 2555
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 3/2555  15 พฤษภาคม 2555
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 4/2555  
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 5/2555  8 มิถุนายน 2555
 มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 6/2555  19 กรกฎาคม 2555
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 7/2555  17 สิงหาคม 2555
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 8/2555  15 ตุลาคม 2555
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 9/2555  19 ตุลาคม 2555
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 10/2555  14 พฤศจิกายน 2555
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชา่การ ครั้งที่ 11/2555  25 ธันวาคม 2555