ครั้งที่ ไฟล์ดาวน์โหลด วันที่ประชุม
1/2564 มติสภาวิชาการ วันที่  5 กุมภาพันธ์ 2564
2/2564 มติสภาวิชาการ วันที่  2 เมษายน  2564
3/2564 มติสภาวิชาการ  วันที่  4 มิถุนายน  2564
4/2564 มติสภาวิชาการ (แบบหนังสือเวียน) วันที่ 29 มิถุนายน 2564
5/2564 มติสภาวิชาการ (แบบหนังสือเวียน) วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
6/2564 มติสภาวิชาการ  วันที่ 6 สิงหาคม 2564
7/2564 มติสภาวิชาการ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
8/2564  มติสภาวิชาการ (แบบหนังสือเวียน) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 
9/2564 มติสภาวิชาการ วันที่ 3 ธันวาคม 2564