กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ประจำปี 2563
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
****************************
ครั้งที่  วัน/เดือน/ปี กำหนดการส่งวาระ เวลา สถานที่

1/2563

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 09.00 น. ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2
- วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 09.00 น. ไม่มีการประชุม
2/2563 วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 09.00 น. ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 และประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
3/2563 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 09.00 น. ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 และประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
4/2563 วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 09.00 น. ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2
5/2563 วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 09.00 น. ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2
หมายเหตุ *** กำหนดการประชุมอาจมีการแปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม