กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ประจำปี 2565
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
****************************
ครั้งที่  วัน/เดือน/ปี กำหนดการส่งวาระ เวลา สถานที่

1/2566

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 09.00 น. ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 และประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
2/2566 วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 09.00 น. ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 และประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
3/2566 วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 09.00 น. ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 และประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
4/2566 วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 09.00 น. ห้องประชุมน้ำผึ้ง ชั้น 2 และประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
5/2566 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 09.00 น. ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 และประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
6/2566 วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 09.00 น. ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 และประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
7/2566 วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 09.00 น. ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ *** กำหนดการประชุมอาจมีการแปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม