กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ประจำปี 2562
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
****************************
ครั้งที่  วัน/เดือน/ปี กำหนดการส่งวาระ เวลา สถานที่
1/2562 วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 09.00 น. ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2
2/2562 วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 09.00 น. ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2
3/2562 วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2562 09.00 น. ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2
4/2562 วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2562 09.00 น. ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2
5/2562 วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 09.00 น. ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2
6/2562 วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 09.00 น. ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2
หมายเหตุ *** กำหนดการประชุมอาจมีการแปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม