กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ประจำปี 2564
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
****************************
ครั้งที่  วัน/เดือน/ปี กำหนดการส่งวาระ เวลา สถานที่

1/2564

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 09.00 น. ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 และประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
2/2564 วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 09.00 น. ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 และประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
3/2564 วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 09.00 น. ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 และประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
4/2564 วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 09.00 น. ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 และประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
5/2564 วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 09.00 น. ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 และประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
6/2564 วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2
หมายเหตุ *** กำหนดการประชุมอาจมีการแปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม