กำหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ประจำปี 2567
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
****************************
ครั้งที่  วัน/เดือน/ปี กำหนดการส่งวาระ เวลา สถานที่

1/2567

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 09.00 น. ห้องประชุมสีทอง และประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
2/2567 วันพุธที่ 3 พฤษคม 2567 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567  09.00 น. ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3/2567 วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2567 วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 09.00 น. ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 และประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
4/2567 วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2567 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2567 09.00 น. ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 และประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
5/2567 วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2567 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2567 09.00 น. ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น 2 และประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ *** กำหนดการประชุมอาจมีการแปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ประจำปี 2567 (แบบหนังสือเวียน)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
****************************
ครั้งที่  วัน/เดือน/ปี กำหนดการส่งวาระ    

1/2567

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567       วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567              
2/2567 วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2567     
3/2567 วันศุกร์ที่ 31 พฤษคม 2567 วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567