ไฟล์ดาวน์โหลด วันที่ประชุม
มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2  วันที่ 5 มิถุนายน 2563
มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3
 วันที่ 7 สิงหาคม 2563
มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4
 วันที่ 2 ตุลาคม 2563
มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5  วันที่ 4 ธันวาคม 2563
มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6 (แบบเวียน)  วันที่ 21 ธันวาคม 2563