ไฟล์ดาวน์โหลด วันที่ประชุม
มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561  2 กุมภาพันธ์ 2561
มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2561  5 เมษายน 2561
มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2561  22 มิถุนายน 2561
มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561  3 สิงหาคม 2561
มติการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2561  5 ตุลาคม 2561