ไฟล์ดาวน์โหลด วันที่ประชุม
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 วันที่