ไฟล์ดาวน์โหลด วันที่ประชุม
 รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1  8 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2  5 เมษายน 2562